اطلاعات مربوط به مطالعات و عملیات اجرایی انجام شده در کل حوزه های آبخیز اصلی و حوزه های آبخیز سدها

ردیف نام حوزه های اصلی و مساحت (هکتار) مطالعات تفضیلی انجام شده در کل حوزه ها عملیات اجرایی انجام شده در کل حوزه حوزه­های آبخیز سدها مطالعات تفضیلی انجام شده در حوزه سدها عملیات اجرایی انجام شده در حوزه سدها
مساحت (هکتار) درصد نسبت به مساحت کل حوزه مساحت (هکتار) درصد نسبت به مساحت کل حوزه مساحت  (هکتار) درصد نسبت به مساحت کل حوزه های  اصلی مساحت (هکتار) درصد نسبت به مساحت حوزه سدها مساحت (هکتار) درصد نسبت به مساحت حوزه سدها
۱ اترک ۱۴۹۱۳۲۴ ۴۸۶۲۶۴ ۶/۳۲ ۲۹۲۵۸۹ ۱۹ ۳۰۶۶۷۰ ۲۰.۵ ۱۸۵۶۰۴ ۶۰.۵ ۱۱۵۳۸۰ ۲۵
۲ کال شور

۱۲۲۷۶۸۲

۲۰۱۷۲۷ ۴/۱۶ ۱۱۶۴۰۱ ۹ ۴۳۷۰۰ ۳.۵۶ ۴۳۷۰۰ ۱۰۰ ۳۶۱۸۴ ۸۳
۳ گرگان رود

۹۹۲۳۵

۹۹۲۳۵ ۱۰۰ ۹۹۲۳۵ ۱۰۰ ۲۶۸۰۲ ۲۷ ۲۶۸۰۲ ۱۰۰ ۲۶۸۰۲ ۱۰۰
جمع ۲۸۱۸۲۴۱ ۷۸۷۲۲۶ ۹/۲۷ ۵۰۸۲۲۵ ۱۸.۰۳ ۳۷۷۱۷۲ ۴/۱۳ ۲۵۶۱۰۶ ۹/۶۷ ۱۷۸۳۶۶ ۴۷.۲۹

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیه حقوق برای مدیریت جامع حوزه آبخیز و منارید خراسان شمالی محفوظ است.