تصاویر کارگاه آموزشی جوامع محلی

/
تصاویر کارگاه آموزشی جوامع محلی (95/2/17-95/2/23) …

تصاویر کارگاه ظرفیت سازی و آموزشی روستای تفتازان

/
تصاویر کارگاه ظرفیت سازی و آموزشی روستای تفتازان (یکشنبه، مور…

تصاویر کارگاه ظرفیت سازی و آموزشی روستای سرداب

/
تصاویر کارگاه ظرفیت سازی و آموزشی روستای سرداب (سه شنبه مورخه…

تصاویر کارگاه ظرفیت سازی و آموزشی روستای تفتازان:

/
تصاویر کارگاه ظرفیت سازی و آموزشی روستای تفتازان (شنبه مورخه:…