نوشته‌ها

,

بازدید کارشناس ممیزی اراضی بمنظور بررسی حدود ثبتی روستای شناقی و علی محمد

/
این بازدید و جلسه در تاریخ 19/3/99 در محلی بین روستای شناقی …