تبدیل دیمزار های کم بازده حوزه آبخیز رباط به مساحت 200 هکتار

/
پس از برگزاری جلسات با جوامع محلی در پاییز سال جاری و گردآور…

نشست ماهیانه صندوق گروه برنامه و توسعه روستای سنجد

/
روستای سنجد یکی از روستاهای پایلوت پروژه مدیریت جامع حوزه های آ…

جلسه گروه برنامه و توسعه روستای شناقی سفلی_(واگذاری مرتع)

/
با توجه به ارائه طرح مرتعداری روستای شناقی سفلی که با مشارکت 50 در…