عملکرد کمی پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی

/
با توجه به اهمیت و لزوم پایش و ارزیابی در پایان دوره پروژه، شاخص­ ها…