پیشینه اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن

/
پروژه ترسیب کربن کشور برای اولین بار در سال 1383 با همکاری …

پروژه تعمیم ترسیب کربن

/
ايران از جمله كشورهايي است كه از دیرباز تحت تأثير پديده بيابان­زايي بود…