اهداف پروژه ترسیب کربن

/
اهداف پروژه ترسیب کربن به شرح ذیل است: 1- رشد شاخص GDP ( ت…