اهم اقدامات شرکت تعاونی پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی

/
در پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی علاوه بر تشکیل صندوق…

عملکرد کمی پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی

/
با توجه به اهمیت و لزوم پایش و ارزیابی در پایان دوره پروژه، شاخص­ ها…

مشخصات سه سایت پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی

/
پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی با همکاری اداره کل منابع طبیع…

برنامه کاری پروژه ترسیب کربن

/
به منظور دستیابی به اهداف مدنظر در پروژه ترسیب کربن برنامه کار…

اهداف پروژه ترسیب کربن

/
اهداف پروژه ترسیب کربن به شرح ذیل است: 1- رشد شاخص GDP ( ت…

پیشینه اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن

/
پروژه ترسیب کربن کشور برای اولین بار در سال 1383 با همکاری …

پروژه تعمیم ترسیب کربن

/
ايران از جمله كشورهايي است كه از دیرباز تحت تأثير پديده بيابان­زايي بود…