موقعیت جغرافیایی روستایی یالانچی

/
روستای یالانچی از نقطه نظر تقسیمات کشوری جزو بخش مانه از توابع …

موقعیت جغرافیایی روستای تازه قلعه

/
روستای تازه قلعه از نقطه نظر تقسیمات کشوری جزو بخش مانه از توابع ش…

موقعیت جغرافیایی روستای بربرقلعه

/
حوزه آبخیز ارناوه دارای چهار سامان عرفی بنام های بربرقلعه، تازه…

موقعیت جغرافیایی روستای ارناوه

/
روستای ارناوه از نقطه نظر تقسیمات کشوری جزو بخش مانه از توابع…