, , , ,

روستای رباط

/
روستای رباط با توجه به آخرین تقسیمات کشوری جزو دهستان قوشخانه بالا…
, , , ,

روستای شناقی سفلی

/
روستای شناقی سفلی واقع درخراسان شمالی شهرستان شیروان بخش قوشخانه پایی…