روستای پایلوت ایزمان سفلی

/
روستای ایزمان سفلی از سایت‌های پایلوت حوزه آبخیز سد شیرین­ دره است که …

روستای قتلیش

/
روستای قتلیش از سایت‌های پایلوت حوزه آبخیز سد شیرین­ دره اس…