هماهنگ سازی پروژه های دولتی، نیاز ها و فعالیت های مردمی

/
اقدامات صورت گرفته پروژه مدیریت جامع ومنارید با سایر ارگان ها دری…

تفاهم نامه مشترک اداره کل منابع طبیعی با برخی از دستگاه های دولتی

/
تفاهم نامه با فنی و حرفه ایدریافت تفاهم نامه با میراث فرهنگیدریافت …