, ,

برگزاری جلسه با دهیار و شورای اسلامی روستای خرق (شهرستان فاروج)

/
در تاریح 99/04/18 در راستای اهداف صندوق توسعه ملی جلسه ای با حضور…
,

تحلیل وضعیت موجود روستای کهنه جلگه (شهرستان مانه و سملقان)

/
به منظور تحلیل وضعیت موجود روستای کهنه جلگه و شناسایی مشکلات …