,

برگزاری جلسه با دهیار و شورای اسلامی روستای ارکان ( شهرستان بجنورد)

/
در تاریخ 99/04/30 در راستای اهداف صندوق توسعه ملی جلسه ای با حضو…
,

برگزاری جلسه با دهیار و شورای اسلامی روستای راستقان (شهرستان راز و جرگلان)

/
در تاریح 99/04/26 در راستای اهداف صندوق توسعه ملی جلسه ای با حضو…
, ,

برگزاری جلسه با دهیار و شورای اسلامی روستای خرق (شهرستان فاروج)

/
در تاریح 99/04/18 در راستای اهداف صندوق توسعه ملی جلسه ای با حضور…
,

بازدید کارشناس ممیزی اراضی بمنظور بررسی حدود ثبتی روستای شناقی و علی محمد

/
این بازدید و جلسه در تاریخ 19/3/99 در محلی بین روستای شناقی …