مهندس حسن وحید
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر هماهنگی پروژه مدیریت جامع و منارید
دکتر محمد فرامرز
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر اجرایی استانی پروژه مدیریت جامع و منارید
مهندس علیرضا رضانژاد
کارشناس مسئول آبخیزداری و کارشناس پیگیری پروژه مدیریت جامع و منارید
دکتر حسن ایزانلو
ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان بجنورد و دبیر کمیته مدیریت جامع حوزه آبخیز بجنورد

مهندس مهرداد فلاحی
ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان مانه و سملقان و دبیر کمیته مدیریت جامع حوزه آبخیز شهرستان مانه و سملقان

مهندس مصطفی سیامکی
ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان شیروان و دبیر کمیته مدیریت جامع حوزه های آبخیز شهرستان شیروان
مهندس سلمان عارفخانه کلاته
تسهیلگر پروژه مدیریت جامع و منارید
مهندس میلاد پورفتح الله
تسهیلگر پروژه مدیریت جامع و منارید
مهندس لیلا نظری
تسهیلگر پروژه مدیریت جامع و منارید
مهندس هانیه ببر نژاد
تسهیلگر پروژه مدیریت جامع و منارید
مهندس هادی یوسفی
تسهیلگر پروژه مدیریت جامع و منارید
مهندس امید رحیم زاده
تسهیلگر پروژه مدیریت جامع و منارید