Slide background

درباره پروژه مدیریت جامع و منارید

مقدمه

جھان امروز شاھد بحران ھای غیرمنتظره و ناخواستة طبیعی از جمله تغییرات آب و ھوایی گسترده،تخریب منابع طبیعی، بیابانزایی روز افزون، خشکسالی ھای پیاپی و کم آبی، افزایش سطح دریاھا، جاری شدن سیل، بروز طوفان ھای شدید، ظھور ریزگردھا و تغییرات وسیع کاربری اراضی با تأثیر بر عوامل انسانی است که در پی آن منابع انسانی و اقتصادی در معرض تھدید قرار می گیرند.

به عبارت دیگر، تبعات بھره برداری بی رویه از منابع طبیعی، به طور گسترده زندگی و معیشت افراد را مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دھد. به دنبال آن، جامعه با شرایط پیچیده ای برای بازگرداندن روند معیشت خود به حالت عادی مواجه می شود و این اوضاع زمانی پیچیده تر می شود که جامعه دچار مسائل کمتر توسعه یافتگی و فقر باشد. روند رو به تزاید معضلات زیست محیطی امروز، ادامه زندگی میلیون ھا انسان در مناطق مختلف جھان از جمله کشور ما، ایران، را با دشواری مواجه خواھد کرد.

  حوزه آبخيز شيرين دره در استان خراسان شمالي واقع گرديده است.محدوده مطالعاتي شيرين دره در موقعيت جغرافيايـي ۲۲ ۶ ۵۷  تا ۱۴ ۵۷ ۵۷ طول شرقـي و  ۵۳ ۳۸ ۳۷ تا ۰ ۰ ۳۸ عرض شمالـي  واقع شده است. اين محدوده سطوح واقع در حوزه آبخيز شيرين دره داراي ۴۸ زيرحوزه بوده که ۲۸ زيرحوزه آن مستقل بوده و ۲۰ زيرحوزه آن داخل حوزه اي مي باشد. مساحت اين حوزه در مجموع برابر ۵۹/۱۶۱۲۱۳ هكتار است و حوزه مورد مطالعه در استان خراسان شمالي ميباشد. آبخيز سد شيرين دره به شکل مستطيلي ۷۵ کيلومتر و عرض ۳۷ کيلومتر در فاصله حدود ۶۰ کيلومتري شمال شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالي و در مجاورت مرز ايران با ترکمنستان قرار گرفته است . اين حوزه از شامل به جمهوري ترکمنستان، از شرق به کوه الخاص و از جنوب به آبخيز رودخانه قوروچاي و از غرب به کوههاي دوبرار و بابابلند و همچنين سد شيرين دره محدود مي شود. از نظر تقسيمات سياسي حدود ۵۰ درصد حوزه جز شهرستان بجنورد ۴۰ درصد جزء شهرستان شيروان و ۱۰ درصد نيز جزء شهرستان مانه و سملقان مي باشد.

کلیه حقوق برای مدیریت جامع حوزه آبخیز و منارید خراسان شمالی محفوظ است.